ODRED IZVIĐAČA
„VLADIMIR NAZOR“
KARLOVAC

PRAVILNIK

o pohvalama, priznanjima, nagradama i odlikovanjima

u Odredu izviđača "VLADIMIR NAZOR" Karlovac

Karlovac, 28.10.2011.god
            Temeljem članka 10. stavak 6. Statuta Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, Upravni odbor Odreda na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 28.10.2011.god. u Karlovcu donosi:

PRAVILNIK

o pohvalama, priznanjima, nagradama i odlikovanjima

u Odredu izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac

Članak 1.        Za uspješan rad u Odredu, članovi i skupine mogu biti pohvaljeni, nagrađeni i odlikovani.

            1.1       Pohvale, priznanja, nagrade i odlikovanja služe kao pedagoške mjere poticaja članovima u daljnjem djelovanju u izviđačkoj organizaciji, iako se izriču, odaju ili dodjeljuju za proteklo razdoblje.

            U načelu se ne pohvaljuje, ne nagrađuje i ne odlikuje članove ako postoji opravdana sumnja da to neće biti pedagoški poticaj za njihovo daljnje djelovanje. Izuzetak od ovog načela čine odlikovanja koja se članovima dodjeljuju posmrtno.

            1.2 Godišnja priznanja i odlikovanja odaju se tj. dodjeljuju povodom Dana Odreda (9 travnja) i čitaju pred Skupštinom Odreda.

            Pohvale, zahvale i nagrade vezane su uz određenu aktivnost, a način njihovog proglašenja određuje organ koji ih je donio.

Članak 2.        ZAHVALA

            2.1 Zahvala se odaje građanima, organizacijama, udrugama, strankama, institucijama vlasti i ostalim asocijacijama za izuzetan doprinos u izvođenju pojedine aktivnosti Odreda.

            2.2 Zahvalu odaje Uprava Odreda.

            2.3 Zahvalu potpisuju starješina Odreda i načelnik Odreda zajedno.

            2.4 Zahvala se uručuje u pisanom obliku.

Članak 3.        POHVALA

            3.1 Pohvala se izriče članovima i izviđačkim skupinama za isticanje pri organiziranju, pripremi i izvođenju pojedine aktivnosti Odreda.

            3.2 Pohvalu mogu izreći: vođa družine, načelnik Odreda, Uprava Odreda ili starješina Odreda.

            3.3 Pohvalu potpisuje organ koji ju je izrekao, a za Upravu Odreda potpisuje načelnik Odreda.

            3.4 Pohvala se, nakon izricanja, čita i u pisanom obliku svečano uručuje na početku prvog idućeg radnog sastanka osnovne odgojno radne skupine.

Članak 4.        PRIZNANJE

            4.1 Priznanje se odaje pojedinačno članu za isticanje u pridržavanju temeljnih principa skautizma tijekom određene godine.


            4.2 Priznaje odaje Uprava Odreda.

            4.3 Priznanje potpisuje načelnik Odreda.

            4.4 Priznanje se, nakon odavanja, u pisanom obliku svečano uručuje na početku prvog idućeg radnog sastanka osnovne odgojno radne skupine.

            4.5 Priznaje se odaje povodom Dana Odreda, a dokument o odanom priznanju se čita i uručuje na sjednici Skupštine Odreda.

Članak 5.        NAGRADE

            5.1 Nagrade se dodjeljuju članovima i skupinama u Odredu koje se ističu u iskazivanju svladanog znanja na smotrama takmičenjima i akcijama Odreda, a prema utvrđenim propozicijama. Nagrade se dodjeljuju dužnosnicima i uzornim članovima Odreda u obliku smanjenja taksi za akcije ili subvencijama troškova učešća na akcijama.

            5.2 Nagrade dodjeljuje Uprava Odreda ili starješina Odreda.

            5.3 Nagrade članovima i skupinama za pokazano znanje u financijskom ili materijalnom obliku utvrđuju se prije akcije, kao i propozicije za njihovu dodjelu, a dodjeljuju se na završetku akcije, smotre ili takmičenja.

            5.4 Subvencije i odluke o smanjenju taksi utvrđuju se i dodjeljuju prije održavanja akcije.

Članak 6.        ODLIKOVANJE "PLAVI ZNAK ODREDA"

            6.1 Odlikovanje "Plavi znak Odreda" dodjeljuje se građanima i članovima izviđačke organizacije koji su se kroz duži vremenski period isticali svojim doprinosima u aktivnostima i djelatnostima od ključnog značenja za djelovanje i razvoj Odreda, te članovima Odreda za izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije.

            6.2 Uvjeti za stjecanje odlikovanja "Plavi znak Odreda" građanima i članovima izviđačke organizacije su isticanje svojim doprinosima, aktivnostima i djelatnostima najmanje 1 godine neprekidno, a članovima Odreda uz izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije još i najmanje 1 godina neprekinutog članstva u Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te da mu posljednjih 1 godina nisu trajale izrečene stegovne mjere zabrana provođenja programa ili opomena pred isključenje.

            6.3 Odlikovanje "Plavi znak Odreda" dodjeljuje starješina Odreda ili Upravni Odbor Odreda.

            6.5 Odlikovanje "Plavi znak Odreda" za Upravni odbor Odreda potpisuje starješina Odreda.

            6.6 Oznake odlikovanja dodjeljuje se povodom Dana Odreda, uz pisani dokument na svečani način na sjednici Skupštine Odreda.

            6.7 Oznaka odlikovanja "Plavi znak Odreda" je znak Odreda izrađen u plavoj boji veličine 23mm, a članovi organizacije ga nose na izviđačkoj uniformi na preklopu desnog džepa.

Članak 7.        ODLIKOVANJE "BRONČANI ZNAK ODREDA"

            7.1 Odlikovanje "Brončani znak Odreda" dodjeljuje se građanima i članovima izviđačke organizacije koji su se kroz duži vremenski period isticali svojim doprinosima u aktivnostima i djelatnostima od ključnog značenja za djelovanje i razvoj Odreda, te članovima Odreda za izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije.

            7.2 Uvjeti za stjecanje odlikovanja "Brončani znak Odreda" građanima i članovima izviđačke organizacije su isticanje svojim doprinosima, aktivnostima i djelatnostima najmanje 2 godine neprekidno, a članovima Odreda uz izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije još i najmanje 2 godine neprekinutog članstva u Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te da mu posljednjih 2 godine nisu trajale izrečene stegovne mjere zabrana provođenja programa ili opomena pred isključenje.

            7.3 Odlikovanje "Brončani znak Odreda" dodjeljuje starješina Odreda ili Upravni Odbor Odreda.

            7.5 Odlikovanje "Brončanj znak Odreda" za Upravni odbor Odreda potpisuje starješina Odreda.

            7.6 Oznake odlikovanja dodjeljuje se povodom Dana Odreda, uz pisani dokument na svečani način na sjednici Skupštine Odreda.

            7.7 Oznaka odlikovanja "Brončani znak Odreda" je znak Odreda izrađen u brončanoj boji veličine 23mm, a članovi organizacije ga nose na izviđačkoj uniformi na preklopu desnog džepa.

Članak 8.       ODLIKOVANJE "SREBRNI ZNAK ODREDA"

            8.1 Odlikovanje "Srebrni znak Odreda" dodjeljuje se građanima i članovima izviđačke organizacije koji su se kroz duži vremenski period isticali svojim doprinosima u aktivnostima i djelatnostima od ključnog značenja za djelovanje i razvoj Odreda, te članovima Odreda za izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije.

            8.2 Uvjeti za stjecanje odlikovanja "Srebrni znak Odreda" građanima i članovima izviđačke organizacije su isticanje svojim doprinosima, aktivnostima i djelatnostima najmanje 5 godina neprekidno, a članovima Odreda uz izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije još i najmanje 5 godina neprekinutog članstva u Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te da mu posljednjih 5 godina nisu trajale izrečene stegovne mjere zabrana provođenja programa ili opomena pred isključenje.

            8.3 Odlikovanje "Srebrni znak Odreda" dodjeljuje starješina Odreda ili Upravni Odbor Odreda.

            8.5 Odlikovanje "Srebrni znak Odreda" za Upravni odbor Odreda potpisuje starješina Odreda.

            8.6 Oznake odlikovanja dodjeljuje se povodom Dana Odreda, uz pisani dokument na svečani način na sjednici Skupštine Odreda.

            7.7 Oznaka odlikovanja "Srebrni znak Odreda" je znak Odreda izrađen u srebrnoj boji veličine 23mm, a članovi organizacije ga nose na izviđačkoj uniformi na preklopu desnog džepa.


Članak 9.        ODLIKOVANJE "ZLATNI ZNAK ODREDA"

            9.1 Odlikovanje " Zlatni znak Odreda" dodjeljuje se građanima i članovima izviđačke organizacije koji su se kroz duži vremenski period isticali svojim doprinosima u aktivnostima i djelatnostima od ključnog značenja za djelovanje i razvoj Odreda, te članovima Odreda za izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije.

            9.2 Uvjeti za stjecanje odlikovanja "Zlatni znak Odreda" građanima i članovima izviđačke organizacije su isticanje svojim doprinosima, aktivnostima i djelatnostima najmanje 10 godina neprekidno, a članovima Odreda uz izuzetan doprinos u djelovanju i razvoju Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te za ostvarene rezultate u provođenju programskih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije još i najmanje 10 godina neprekinutog članstva u Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, te da mu posljednjih 10 godina nisu trajale izrečene stegovne mjere zabrana provođenja programa ili opomena pred isključenje.

            9.3 Odlikovanje "Zlatni znak Odreda" dodjeljuju starješina Odreda, Upravni odbor Odreda ili Skupština Odreda.

            9.4 Odlikovanje "Zlatni znak Odreda" za Upravni odbor Odreda ili Skupštinu Odreda potpisuje starješina Odreda.

            9.5 Oznake odlikovanja dodjeljuje se povodom Dana Odreda, uz pisani dokument na svečani način na sjednici Skupštine Odreda.

            9.6 Oznaka odlikovanja "Zlatni znak Odreda" je znak Odreda izrađen u zlatnoj boji veličine 23mm, a članovi organizacije ga nose na izviđačkoj uniformi na preklopu desnog džepa.

Članak 10.      PLAKETA ODREDA

            10.1 Plaketa Odreda je najviše odlikovanje Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac.

            10.2 Plaketa Odreda se dodjeljuje članovima Odreda, izviđačkim skupinama, građanima, udrugama građana, organizacijama, strankama, institucijama vlasti i ostalim asocijacijama a koji su se kroz duži vremenski period isticali svojim doprinosima u aktivnostima i djelatnostima od ključnog značenja za djelovanje i razvoj Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac.

            10.3 Plaketu Odreda dodjeljuje Skupština Odreda, a za Skupštinu ju potpisuje starješina Odreda.

            10.4 Član Odreda kojem je dodjeljena Plaketa Odreda doživotno je oslobođen plačanja članarine u Odredu i organizacijama i savezima u koje se Odred kolektivno učlani.

            10.5 Plaketa Odreda uručuje se povodom Dana Odreda uz pisani dokument na svečan način na kraju sjednice Skupštine Odreda kad je odluka o dodjeljivanju donešena.

            10.6 Oznaka Plakete Odreda je znak Odreda na metalnoj pločici. Veličina pločice izrađene u zlatnoj boji je 50mm x 40mm. Veličina znaka je 23mm s opisanim tekstom zamišljene kružnice 31mm: ODRED IZVIĐAČA "VLADIMIR NAZOR" iznad i KARLOVAC ispod znaka. U donjem dijelu pločice, ispod znaka nalazi se tekst: PLAKETA ODREDA.

Članak 11.      EVIDENCIJA POHVALA, PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

            11.1 O izrečenim pohvalama, odanim priznanjima i dodjeljenim odlikovanjima vodi se evidencija u posebnoj knjizi pri Upravi Odreda.

            11.2 Knjigu pohvala, priznanja i odlikovanja vodi tajnik Odreda.

Članak 12.      Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah, a primjenjujese od dana donošenja.

 

za Upravni odbor:

   
 

Miroslav Vlaisavljević

 

starješina Odreda