Na temelju Statuta Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, član 6. Upravni odbor Odreda dana 13.04.2011 god. usvaja slijedeći:

PRAVILNIK
o upisu u članstvo Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac i statusu člana Odreda

I UPIS U ČLANSTVO
Članak 1
Članstvo u Odredu je dobrovoljno i otvoreno svim osobama koje prihvaćaju Obećanje poletaraca, odnosno zavjet izviđača i koji su spremni slijediti izviđačka načela u svakodnevnom životu. (članak 5. Statuta)
Članak 2
Članom Odreda se postaje učlanjenjem u jednu od osnovno - radnih skupina i registracijom u Upravi Odreda. (članak 5.1 Statuta)
2.1 Prava i dužnosti članova Odreda pojašnjena su u Statutu Odreda.
Članak 3
Da bi pojedinac bio učlanjen u Odred treba ispravno ispunjenu pristupnicu predati rukovoditelju osnovne radne skupine zajedno s uplatom članarine za tekuću godinu.
3.1 Rukovoditelj osnovne radne skupine predaje pristupnice svojih članova neposrednom rukovoditelju ili načelniku Odreda, a članarine blagajniku organizacionog oblika ili blagajniku Odreda.
3.2 Pojedinac je primljen u članstvo Odreda kad je članarina uplaćena u blagajnu Odreda, a njegova se pristupnica nalazi u evidenciji pristupnica.
3.3 Kad su ispunjeni ovi uvjeti tajnik Odreda upisuje novog člana u Maticu članova Odreda, a tajnici osnovnih i organizacionih skupina u knjigu patrole (jata) tj. u knjigu družine (kluba).
II REGISTRACIJA ČLANOVA
Članak 4
Ako Skupština Odreda ili Upravni odbor Odreda odluče da će se Odred kolektivno učlaniti u državnu izviđačku organizaciju - Savez izviđača Hrvatske, vrši se registracija članova Odreda u SIH.
4.1 Odluka o učlanjenju u SIH donosi se za određenu godinu. Skupština Odreda može odlučiti o trajnom učlanjenju Odreda u SIH ili bilo koju drugu organizaciju.
Članak 5
Članovi Odreda se neposredno nakon upisa registriraju u članstvo Saveza izviđača Hrvatske. Registracija se izvršava na obrascima za registraciju SIH-a koji se predaju tajniku Odreda.
Članak 6
Članovi Odreda koji su već bili registrirani u Savezu izviđača Hrvatske ispunjavaju obrasce za produljenje registracije, koje predaju tajniku Odreda.
Članak 7
Tajnik Odreda svake godine krajem mjeseca veljače kompletira obrasce za registraciju članova i obrasce za produljenje registracije, te ih šalje u Savez izviđača Hrvatske.
7.1 Kad iz Saveza stigne potvrda o zadovoljenju uvjeta registracije, blagajnik Odreda uplaćuje članarinu Savezu izviđača Hrvatske.
7.2 U Savez izviđača Hrvatske registriraju se samo članovi Odreda.
III MATICA ČLANOVA ODREDA
Članak 8
Matica članova Odreda je knjiga u koju se upisuje popis članova Odreda.
8.1 Matica članova odreda se sastoji od pristupnica i evidencijskih kartona svih članova Odreda
8.2 Maticu članova vodi tajnik Odreda uz pomoć načelnika Odreda i nadzor starješine Odreda.
IV EVIDENCIJA ČLANOVA PRISTUPNICAMA I EVIDENCIJSKIM KARTONOM
Članak 9
Pristupnica člana Odreda je dokument koji sadrži slijedeće podatke koje upisuje član:prezime i ime, ime oca, OIB, datum i mjesto rođenja, zanimanje, adresa stanovanja, telefon, mobitel, e-mail, datum i mjesto potpisivanja pristupnice, osobni potpis i potpis staratelja za malodobnike. Ispred potpisa obvezno stoji tekst: "Ovim pristupam u Odred izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac, obavezujem se da ću se pridržavati izviđačkog zavjeta i zakona."
9.1 Evidencijski karton člana udruge je dokument koji sadrži osim podataka iz pristupnice i slijedeće podatke koje upisuje tajnik Odreda: družina (klub), patrola, datum prijema u izviđačku organizaciju, datum davanja obećanja poletaraca, datum polaganja zavjeta, izviđački broj, funkcije u udruzi, stručno usavršavanje,datum vještine i vještarstva, priznanja i odlikovanja, stegovne mjere.
9.2 Pristupnice i evidencijski kartoni se čuvaju na posebnom mjestu, složene po abecednom redu. Obvezno se odvajaju pristupnice aktivnih članova od pristupnica bivših članova.
9.3 Evidenciju pristupnica vodi tajnik Odreda.
V OGRANIČENJA UPISA
Članak 10
Uprava Odreda može svojom odlukom ograničiti ili uvjetovati pravo upisa pojedinim osobama, ali samo temeljem Pravilnika o stegovnim mjerama Odreda.
10.1 Skupština Odreda, Upravni odbor Odreda ili predsjednik Odreda mogu svojom odlukom zabraniti upis pojedinim osobama za koje postoje dokazi da je njihov dotadašnji način života suprotan izviđačkim zakonima, zavjetu, ciljevima i metodama Odreda, ako bi njihov upis prouzročio ometanje provođenja programa u Odredu ili skupinama Odreda, te ako su u dosadašnjem djelovanju otvoreno učestvovali u radnjama koje su onemogućavale rad ili postojanje Odreda, skupina ili organizacionih oblika Odreda.
10.2 Osoba kojoj je uskraćeno pravo upisa ima pravo žalbe višem organu od organa koji je odluku donio. Odluke Upravnog odbora ili Skupštine Odreda su konačne. Žalbe se u pisanom obliku predaju tajniku Odreda.
VI ZAVRŠNE ODREDNICE
Članak 11
Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah.

predsjednik Odreda:

Miroslav Vlaisavljević