Temeljem članka 13. i članka 18. te članka 55.st.1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) i na temelju čl. 10. Statuta od 09. travnja 2011. god. i 13. travnja 2012. god. Skupština Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac, na izbornoj sjednici, održanoj 14.02.2015. godine u Karlovcu, donosi

STATUT
Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

Naziv i sjedište
1.1. Naziv udruge je Odred izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac (u daljnjem tekstu odred)
1.2. Skraćeni naziv je: OI „VN“ Karlovac
1.3. Naziv na engleskom jeziku je: Scout Group „Vladimir Nazor“ Karlovac
1.4. Odred teritorijalno djeluje na području grada Karlovca.
1.5. Sjedište odreda je u Karlovcu.

Članak 2.

Zakonski status, javnost rada i znak odreda
2.1. Odred je neprofitna pravna osoba.
2.2. Odred zastupa i predstavlja predsjednik i načelnik odreda u skladu s ovim Statutom.
2.3. Rad Odreda je javan. Javnost rada postiže se otvorenošću sastanaka tijela Odreda i objavljivanjem temeljnih stavova i podataka o radu u glasilu Odreda, službenom glasilu Saveza izviđača Hrvatske, te objavom u tisku i ostalim javnim medijima.
2.4. Znak Odreda je okrugao, po obodu se nalazi stilizirano namotano uže, i u sredini stilizirani grb grada Karlovca i konture karlovačke zvijezde. Oko njih se nalazi natpis Odred izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac.
2.4. Pečat Odreda je okrugao, promjera 30 mm, sa znakom Odreda u sredini i oko njega natpisom: Odred izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac.
II DEFINICIJA, CILJ I NAČELA ODREDA, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 3.

Definicija, cilj i načela odreda
3.1. Odred je dragovoljna, nepolitička, samostalna udruga za odgoj i izvaninstitucionalnu naobrazbu djece i mladeži, otvorena za sve, bez obzira na podrijetlo, rasu i vjeru svojih članova, koja svojim djelovanjem teži postizanju cilja odreda, a provodi se načelima i metodama koje je zamislio utemeljitelj izviđačkog pokreta Robert Baden-Powell.
3.2. Načela se ostvaruju primjenom izviđačke metode koja je izražena:
 • sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova
 • primjenom Zavjeta i zakona izviđača ili Obećanja i zakona poletaraca prema životnoj dobi
 • učenjem kroz rad u malim skupinama uz pomoć starijih
 • poticajnim programima različitih aktivnosti utemeljenih na interesima sudionika, uključujući igre, korisne vještine i služenje zajednici, boraveći uglavnom u prirodi i poštujući je.
3.3. Aktivnost koju ostvaruje Odred promiče razvoj temeljnih načela izviđačkog pokreta među mladim ljudima.
3.4. Temeljna načela izviđačkog pokreta su:
 • lojalnost prema svojoj domovini, usklađena s promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje; sudjelovanje u razvoju društva, uz priznavanje i poštivanje dostojanstva d rugog čovjeka i integriteta svijeta prirode,
 • privrženost Obećanju i Zakonima poletaraca, odnosno zavjetu i Zakonima izviđača,
 • odgovornost za razvoj samoga sebe.
3.5. Područja djelovanja sukladno cilju su:
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode
3.6. Djelatnost odreda kojima se ostvaruje cilj su:
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Članak 4.

Načini ostvarivanja cilja i djelatnosti odreda
4.1. Cilj odreda je poticanje i promicanje izviđačke metode, razvoj punih fizičkih i umnih, društvenih potencijala mladih ljudi, kao i njegovanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila, volonterstva, humanosti i snošljivosti, kao i poštivanja i suradnje.
4.2. Djelatnost odreda čine aktivnosti utemeljene na interesima i potrebama djece i mladeži, povezivanje izviđačkih načela i izviđačkih metodu sa programskim sadržajima koji su posebno karakteristični za izviđače i čine ih prepoznatljivima u odnosu na druge udruge djece i mladeži, te poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti izvanškolskog znanja, popularizacija ekološkog pristupa prirodi i popularizacija zdravog načina života i aktivnosti.
4.3. U odredu se djeca i mladež odgajaju i obrazuju sukladno navedenim ciljevima, i to ostvarivanjem različitih aktivnosti i poticajnih programa, u malim skupinama, a uz pomoć i suradnju odraslih članova udruge, roditelja, kao i državnih, društvenih, gospodarstvenih i drugih ustanova i subjekata.
4.4. Programi rada zasnovani su na razvijanju odgovornog položaja svakog člana kao osobe u našem društvu, na aktivnom odnosu prema prirodi i njenom očuvanju, te odgoju za mir, nenasilje i prijateljstvo među narodima.
4.5. Programi se ostvaruju na logorovanjima, zimovanjima, sastancima, šetnjama, izletima, natjecanjima, seminarima i tečajevima, kao i drugim oblicima rada, i to kroz igru, pjesmu, praktičan rad i iskustvo, njeguju volonterski rad odraslih, kao i suradnju s drugim izviđačkim udrugama u zemlji i inozemstvu.
4.6. Oblici ostvarivanja cilja i načela udruge detaljno su razrađeni u Programu Saveza izviđača Hrvatske, a programske upute, koje detaljnije razrađuju oblike, sadržaje i metode rada s djecom i mladima detaljno su razrađeni u „Osnovama za rad" za svaku dobnu skupinu djece i mladeži.
III ČLANSTVO

Članak 5.

Članstvo u odredu
5.1. Članom odreda može postati svaka fizička i pravna osoba Republike Hrvatske koji prihvaća ovaj Statut i želi provoditi Program Saveza izviđača Hrvatske i koji prihvaća Obećanje poletaraca, odnosno Zavjet izviđača i koji je spreman slijediti izviđačka načela u svakodnevnom životu.
5.2. Članovi se dijele prema životnoj dobi i spolu na dobne skupine:
poletarci i pčelice: članovi od 8 do 11 godina
(učenici nižih razreda osmogodišnje škole)
izviđači i planinke: članovi od 12 do 15 godina
(učenici viših razreda osmogodišnje škole)
izviđači - istraživači: članovi od 16 do 20 godina
(učenici srednje škole i mlađe odrasle osobe.)
brđani: članovi stariji od 21 godinu.
Zajednički naziv za sve dobne skupine članova je izviđač.
5.3. Svi punoljetni članovi udruge smatraju se nominalnim članovima i mogu sudjelovati u radu tijela odreda.
5.4. Aktivnosti s članovima, odred organizira u malim radno-odgojnim skupinama: jatima poletaraca, patrolama izviđača i klubovima brđana, a sadržaji rada ostvaruju se postupno, omogućavajući poletarcima i izviđačima da u svakoj dobnoj skupini ostvaruju napredovanje u tri razine.
5.5. Odgojno - radne skupine imaju vremenski ograničeno trajanje zavisno o programima što se u njima ostvaruju.
5.6. Djeca i mladež u pripremnom razdoblju članstva u odredu upoznaju njegovo ustrojstvo, obilježja i način rada, a osobito Zavjet izviđača, odnosno Obećanje poletaraca, te Zakone izviđača, odnosno Zakone poletaraca, kao praktičan izraz izviđačkih načela.
5.7. Član odreda, može za svoju aktivnost u odredu, zajednici odreda izviđača ili u tijelima Saveza izviđača Hrvatske biti predložen za pohvalu, nagradu ili priznanje i odlikovanjima, a sukladno Pravilniku o pohvalama, priznanjima i odlikovanjima odreda.

Članak 6.

Upis u članstvo i prestanak članstva
6.1. Članstvo u odredu je dragovoljno i započinje upisom u Registar članova koji vodi tajnik odreda.
6.2. Registar članova, temeljem članka 12. stavak 4. Zakona o udrugama sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu i mjestu rođenja, adresi, kontakt telefonu, kategoriji članstva, datumu pristupanja odredu i datum prestanka članstva.
6.3. Temeljem članka 12., stavak 2., Zakona o udrugama, za člana odreda, mlađeg od 14 godina uz Registar članova postoji i pisana izjava o učlanjivanju u odred koju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina pisana suglasnost koju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
6.4. Članovima odreda se izdaje članska iskaznica.
6.5. Prava i dužnosti člana su:
 • da sudjeluje u ostvarivanju programa rada i djeluje u skladu s ovim Statutom,
 • da zavisno o uzrastu bira i bude biran u tijela odreda,
 • da zavisno o uzrastu sudjeluje u predlaganju i donošenju odluka i stavova odreda, poštujući demokratski način rasprave i odlučivanja,
 • da savjesno i racionalno rabi sredstva odreda,
 • da čuva i podiže ugled odreda,
 • da redovno plaća članarinu.
6.6. Članstvo u odredu prestaje:
 • dragovoljnim istupanjem,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.
6.7. Uprava određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.
6.8. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Odreda donosi uprava. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana donesene odluke, podnijeti žalbu Skupštini odreda. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine odreda o isključenju je konačna.

Članak 7.

Stegovne mjere
7.1. Ukoliko član odreda naruši ugled i dostojanstvo Odreda ili Saveza izviđača Hrvatske, ogriješi se o zavjet i zakone izviđača, ili grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, protiv njega će se izreći stegovna mjera.
7.2. Stegovnu mjeru izriče Uprava odreda, sukladno Pravilniku o stegovnim mjerama u Savezu izviđača Hrvatske. Protiv odluke Uprave član ima pravo žalbe Skupštini odreda u roku od 15 dana. Odluka Skupštine odreda je konačna.
7.3. Pravilnik o stegovnim mjerama Odreda donosi Skupština odreda. Pravilnik o stegovnim mjerama Odreda je u suglasnosti sa Pravilnikom Saveza izviđača Hrvatske.
IV OBEĆANJE, ZAVJET I ZAKONI

Članak 8.

Obećanje, zavjet i zakoni
8.1. Obećanje poletaraca glasi:

Obećajem da ću:

 • voljeti i upoznavati svoju domovinu,
 • ispunjavati zakone poletaraca i
 • svaki dan učiniti nešto dobro.
8.2. Zakoni poletaraca glase:
 1. Poletarac je dobar prijatelj, pravedan i hrabar.
 2. Poletarac poštuje svoje roditelje i starije.
 3. Poletarac dobro uči, vrijedan je i nesebičan.
 4. Poletarac voli i čuva prirodu.
8.3. Zavjet izviđača glasi:
Svojom čašću potvrđujem da ću:
 • voljeti i upoznavati svoju domovinu,
 • uvijek pomagati ljudima,
 • živjeti i raditi po izviđačkim Zakonima.
8.4. Zakoni izviđača glase:
 1. Izviđač je dobar prijatelj, vedar i društven.
 2. Izviđač poštuje roditelje i starije, a pomaže mlađima i slabijima.
 3. Izviđač stalno uči i primjenjuje stečena znanja.
 4. Izviđač je koristan član zajednice u kojoj živi.
 5. Izviđač je čestit, uljudan i nesebičan.
 6. Izviđač je vrijedan, istrajan i cijeni rad.
 7. Izviđač voli prirodu, upoznaje ju i čuva.
 8. Izviđač odgovorno izvršava zajedničke odluke.
 9. Izviđač cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti.
 10. Izviđač skrbi o svom zdravlju i tjelesnoj sposobnosti i kloni se štetnih navika.
 11. Izviđač čuva čast i ugled svoje udruge i cijelog izviđačkog pokreta.
 12. Izviđaču je čast da mu vjeruju.
V UPRAVLJANJE UDRUGOM

Članak 9.

Tijela odreda
9.1. Tijela odreda su Skupština, Uprava odreda i Predsjednik.
9.2. Mandat člana tijela odreda traje dvije godine od dana njegova izbora, bez ograničavanja broja mandata.
9.3. Trajanje mandata, utvrđeno ovim Statutom, može prestati i prije isteka utvrđenog vremena i to: ostavkom, prestankom članstva u odredu ili zbog nedovoljne aktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu odreda.
9.4. Uprava ili njezini članovi mogu biti opozvani:
 • ako nepravilnim ili nesavjesnim radom čine krivično djelo, privredni prijestup ili prekršaj,
 • ako su neaktivni u radu tijela gdje su izabrani,
 • ako svojim ponašanjem narušavaju dobre međusobne odnose članova.
9.5. Odluku o prestanku mandata pojedinog člana zbog evidentne neaktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu odreda, na prijedlog Uprave, donosi Skupština odreda, odnosno za cijelu Upravu, također Skupština odreda na prijedlog predsjednika odreda.

Članak 10.

Skupština
10.1. Skupština odreda je najviše tijelo udruge. Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna.
10.2. Skupštinu čine punoljetni članovi odreda i maloljetne osobe s navršenih 14 godina života. Maloljetne osobe mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
10.3. Skupštinu saziva i vodi predsjednik odreda. U vođenju sjednice pomažu mu još dva člana radnog predsjedništva, te zapisničar, koji se biraju na samoj sjednici.
10.4. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u Arhivi odreda.
10.5. Skupština donosi punovažne odluke, ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
10.6. Redovna Skupština se održava najmanje jedanput godišnje.
10.7. Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:
 • donosi, dopunjuje i mijenja Statut odreda,
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu, te izvršenje proračuna,
 • usvaja godišnji plan rada i financijski proračun odreda,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o udruživanju u saveze odreda i odnosima s drugim odredima,
 • bira i opoziva predsjednika i načelnika odreda i ostalih članova Uprave odreda,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira predstavnike u tijela zajednica udruga u koje se udružuje,
 • dodjeljuje nagrade, priznanja i pohvale,
 • donosi odluku o prestanku rada odreda i raspodjeli imovine.
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih litela Odreda
10.8. Izborna Skupština održava se svake druge godine, a izvanredna po potrebi.
10.9. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine odreda. U svom zahtjevu su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 11.

Uprava odreda
11.1. Upravu odreda čine predsjednik, načelnik, tajnik, blagajnik i ekonom, ukupno 5 članova. Članovi Uprave mogu biti samo punoljetni članovi odreda. Mandat članova odreda je dvije godine i mogu biti ponovno birani.
11.2. Uprava odreda rukovodi odredom između dvije sjednice Skupštine odreda i odgovara Skupštini za svoj rad. Uprava radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik ili načelnik odreda, najmanje jednom u tri mjeseca.
11.3. Uprava donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom svih svojih članova.
11.4. Uprava radi sljedeće poslove:
 • osigurava uvjete za stalan i samostalan rad odreda,
 • operativno rukovodi akcijama i aktivnostima odreda,
 • razrađuje, provodi i izvršava zaključke Skupštine udruge,
 • predlaže Skupštini udruge planove i izvještaje.

Članak 12.

Predsjednik odreda
12.1. Predsjednik Odreda upravlja radom cijelog odreda i za svoj rad odgovoran je Skupštini odreda
12.2. Predsjednik Odreda skrbi o odgojnom i društvenom djelovanju odreda i poštivanju Statuta i drugih akata Odreda u radu Odreda.
12.3. Predsjednika Odreda bira Skupština odreda, i za svoj rad odgovoran je Skupštini odreda. Mandat predsjednika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.
12.4. Predsjednik Odreda zastupa i predstavlja Odred.
12.5. Predsjednik u slučaju hitnosti donosi odluke iz nadležnosti Skupštine i Uprave odreda, koje su izvršne do prve sjednice nadležnog tijela, te obustavlja odluke koje su suprotne zakonskim propisima, ovom Statutu, ili ciljevima, načelima ili programu Saveza izviđača Hrvatske.
12.6. Predsjednik Odreda je dužan, najmanje jedanput godišnje, i to u pravilu uoči održavanja sjednice redovne Skupštine odreda, sazvati roditelje svih maloljetnih članova Odreda, i upoznati ih s ostvarivanjem plana rada Odreda i proračuna, te planom aktivnosti za naredno razdoblje.
12.7. Predsjednika u odsutnosti zamjenjuje načelnik odreda, a predsjednik može dio svojih obveza pismeno prenijeti i na ostale članove Uprave odreda.

Članak 13.

Načelnik odreda
13.1. Načelnik Odreda operativno rukovodi aktivnostima odreda i usklađuje rad odgojno - radnih skupina u sastavu Odreda.
13.2. Načelnik odreda zastupa i predstavlja odred.
13.3. Načelnika Odreda bira Skupština odreda, o svom radu izvještava predsjednika,i za svoj rad odgovoran je Skupštini odreda. Mandat načelnika Odreda traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.

Članak 14.

Tajnik odreda
14.1. Tajnik Odreda obavlja administrativne poslove, te vodi Registar članova.
14.2. Tajnika odreda bira Skupština odreda iz redova članova Odreda. Mandat tajnika Odreda traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.
14.3. Tajnik odreda o svom radu izvještava predsjednika, a za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 15.

Blagajnik odreda
15.1. Blagajnik odreda obavlja financijske poslove, te vodi brigu o provedbi financijskog plana.
15.2. Blagajnika odreda bira Skupština odreda iz redova članova odreda. Mandat blagajnika odreda traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.
15.3. Blagajnik odreda o svom radu izvještava predsjednika, a za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 16.

Ekonom odreda
16.1. Ekonom odreda brine o materijalnim sredstvima i opremi odreda, o čemu vodi zapisnik.
16.2. Ekonoma odreda bira Skupština odreda iz redova članova udruge. Mandat ekonoma odreda traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.
16.3. Ekonom odreda o svom radu izvještava predsjednika, a za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 17.

Nadzorni odbor
17.1. Nadzorni odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje Odreda, te primjenu ovog Statuta i ostalih akata. Izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
17.2. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrješuje Skupština iz redova članova Skupštine.
17.3. Sjednice Nadzornog odbora može sazvati bilo koji član Nadzornog odbora kada to ocijeni potrebnim, a najmanje jedanput godišnje. Odluke se donose natpolovičnim brojem glasova svojih članova.
17.4. O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u Arhivi.

Članak 18.

Mandat člana tijela
18.1. Mandat člana tijela Odreda traje dvije godine od dana njegova izbora, bez ograničavanja broja mandata.
18.2. Trajanje mandata, utvrđeno ovim Statutom, može prestati i prije isteka utvrđenog vremena i to: ostavkom, prestankom članstva u Odredu ili zbog nedovoljne aktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu Odreda.
18.3. Uprava ili njezini članovi mogu biti opozvani:
 • ako nepravilnim ili nesavjesnim radom čine krivično djelo, privredni prijestup ili prekršaj,
 • ako su neaktivni u radu tijela gdje su izabrani,
 • ako svojim ponašanjem narušavaju dobre međusobne odnose članova.
18.4. Odluku o prestanku mandata pojedinog člana zbog evidentne neaktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu Odreda, na prijedlog Uprave, donosi Skupština odreda, odnosno za cijelu Upravu, također Skupština odreda na prijedlog predsjednika Odreda.
VI FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 19.

Financijsko i materijalno poslovanje
19.1. Financijsko i materijalno poslovanje Odreda vodi se temeljem financijskih planova prihoda i rashoda, a sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
19.2. Imovinu Odreda čine novčana sredstva, vrijednosni papiri, pokretnine i nekretnine, te prava i obveze. Odluku o davanju u zakup pokretne i nepokretne imovine donosi Uprava odreda.
19.3. Odred može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu ili fizičku osobu pokretne i nepokretne imovine donosi Skupština odreda.
19.4. Izvori prihoda udruge su: članarina, donacije, dotacije iz proračuna i ostali prihodi usklađeni sa zakonom.
VII ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 20.

Udruživanje
20.1. Odred se može udružiti u saveze ili zajednice odreda i druge oblike udruživanja i učlanjivati se u međunarodne organizacije.
20.2. Odluku o udruživanju ili učlanjivanju donosi Skupština odreda.

Članak 21.

Obavljanje gospodarskih djelatnosti
21.1. Odred može osnovati poduzeće sukladno važećim zakonskim propisima. Tako osnovano poduzeće ne može djelovati u suprotnosti s ciljevima odreda, dobit ostvarena njegovim radom može se iskoristiti isključivo za obavljanje djelatnosti i unapređenja djelatnosti odreda kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni statutom.
VIII PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 22.

Prestanak djelovanja odreda
22.1. Odred prestaje djelovati odlukom Skupštine odreda ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
22.2. U slučaju prestanka djelovanja i postojanja Odreda nekretnine čiji je Odred vlasnik postaju vlasništvom Saveza izviđača Hrvatske, osim imovine stečene darovnicom koja se može prenijeti nekoj drugom odredu ili instituciji čija je djelatnost značajna za izviđački pokret u Karlovačkoj županiji.

članak 23.

Likvidator
23.1.U slučajevima aktivnosti definiranih u članku 22. stavak 1. provodi se postupak likvidacije. Postupak likvidacije provodi isključivo likvidator.
23.2. Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku odreda, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
23.3. Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijelima upravljanja i osobama za zastupanje Odreda.
23.4. U postupku likvidacije likvidator provodi postupke utvrđivanja knjigovodstvenog stanja dugovanja i potraživanja, podmirivanje istog, te raspodjelu imovine prema članku 22. stavak 2. ovog Statuta.
23.5. Temeljem zaprimljenog izvješća likvidatora nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, čime udruga prestaje postojati.

Članak 24.

24.1. Likvidatora bira Skupština odreda.
24.2. Mandat likvidatora traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana.
24.3. Likvidator je fizička osoba i ne mora biti član odreda, a Skupštini ga predlaže Uprava odreda.
24.4. Likvidator može biti odriješen dužnosti iz razloga utvrđenih za opoziv člana Uprave odreda ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Izmjene i dopune Statuta
25.1. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština odreda.
25.2. Izmjene i dopune Statuta provode se po postupku njegovog donošenja.
25.3. Ostale akte nužne za rad odreda predlaže Uprava odreda, a usvaja ih Skupština.

Članak 26.

Stupanje na snagu Statuta
26.1. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac donesen na sjednici održanoj 09.04.2011. godine, kao i izmjene Statuta usvojene na sjednici održanoj 13.04.2012. godine.
26.2. Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Karlovcu, 14.02.2015. god.

Predsjednik odreda:
Damir Gornik